این پست نیز در دسترس است: ar fa

واحد تولید ورق همکار مجموعه امکان تولید ورق های B , C , E فلوت از عرض ۱۸۰ تا ۲۴۰ با امکان برش پنج تایی و خط تای همزمان را دارا می باشد. ورق های تولید شده با اتکا به تجربه و دانش فنی پرسنل و به روز بودن تکنولوژی